Аналіз оновленої програми ЄФВВ08 квітня 2021 р. у МОН затвердили програму другого блоку ЄФВВ з права.
Звертаємо увагу, що програму доповнено темами, а також змінено когнітивний рівень завдань.
Тож саме час активно готуватись.


Команда OnlineLawSchool у межах курсу "Право. Підготовка до ЗНО" детально проаналізувала програму ЄФВВ з кожної дисципліни:
 1. Конституційне право
 2. Адміністративне право. Адміністративне судочинство
 3. Цивільне право
 4. Цивільне процесуальне право
 5. Кримінальне право
 6. Кримінальне процесуальне право
 7. Міжнародне публічне право
 8. Міжнародний захист прав людини

У даному дописі публікуємо висновки щодо кожної дисципліни.

Конституційне право

Збільшено відсоткове співвідношення - 3 тем

Тем виключено з програми: 26


Теми, які додано до програми:


1.2 Людська гідність. Свобода. Рівність і заборона дискримінації. Народний суверенітет. Республіканізм

2.
Юридична сила конституції

2.2 Реалізація конституції. Тлумачення конституції.
2.3 Функції та юридичні властивості конституції. Верховенство конституції. Пряма дія конституційних норм. Горизонтальний ефект конституції.
2.4 Загальна характеристика Конституції України.
2.5 Порядок ухвалення й внесення змін до Конституції України. Поняття установчої влади та порядок внесення змін до Конституції України.
2.6 Конституційні засади співвідношення національного та міжнародного права. Вплив міжнародного права на систему джерел українського конституційного права.

3.3
Принцип територіальної цілісності і недоторканності державних кордонів України. Незалежність України та процеси євроатлантичної і європейської інтеграції.

3.5
Система стримувань і противаг.
3.6 Основні елементи верховенства права.

4.2
Всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
4.3 Виборче право. Пасивне і активне виборче право, виборчі цензи. Принципи виборчого права
4.4 Принцип республіканізму у структурі конституційного ладу України. Демократична підзвітність та підконтрольність публічної влади. Форми участі народу в управлінні державними справами.
4.5 Основні виборчі системи. Особливості виборів Президента України. Особливості виборів народних депутатів України. Особливості місцевих виборів.
4.8 Територіальна, організаційна та фінансово-економічна основа місцевого самоврядування. Повноваження органів місцевого самоврядування

6.1 Правовий статус мов національних меншин та корінних народів.
6.2 Поняття національнокультурної автономії.

7.1 Засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні: юридичні механізми.
7.4 Держава і церква в Україні. Відділення церкви від держави. Принцип світської держави.

8.2 Природа прав і свобод людини. Сутнісний зміст прав і свобод людини. Позитивні зобов'язання держави у сфері гарантування прав людини згідно з Конституцією України
8.3 Зміст та обсяг захисту особистих свобод: право на свободу думки й слова, право на доступ до публічної інформації, захист персональних даних, свобода совісті, свобода пересування. Критерії обмеження прав.
8.4 Політичні права та участь громадян у вирішенні питань суспільного значення. Свобода мирних зібрань, свобода об'єднань: обсяг захисту та критерії обмеження. Рівність доступу громадян до публічної служби.
8.5 Економічні права: обсяг захисту та критерії обмеження. Право власності: обсяг захисту та заборона свавільного вилучення власності. Право на свободу підприємницької діяльності: обсяг захисту, обмеження монополізму і захист конкуренції. Право на працю та на гідну оплату праці.
8.6 Соціальні права: зміст та гарантії. Право на соціальне забезпечення, право на охорону здоров'я, право на освіту.
8.7 Структура конституційних гарантій прав і свобод людини: нормативні, інституційні та процесуальні гарантії. Зміст конституційних гарантій прав і свобод людини.
8.8 Допустимі критерії обмеження прав людини: значення принципу пропорційності.

9.1 Функція представництва народу України. Законодавча функція. Роль парламенту у внесенні змін до Конституції України.
9.2 Комітети, тимчасові слідчі комісії та тимчасова спеціальні слідча комісія парламенту. Повноважність та кворум у засіданнях Верховної Ради України
9.3 Предмет відання та повноваження Верховної Ради України. Предметна сфера закону.

10.1 Президент України як глава держави
10.2 Процедура усунення Президента України з поста у порядку імпічменту
10.3 Контрасигнація актів Президента України
10.4 Роль Ради національної безпеки та оборони у забезпеченні захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України.

11.2 Демократична підзвітність і підконтрольність Кабінету Міністрів України. Солідарна відповідальність уряду та відповідальність міністрів.
11.3 Предмет відання та повноваження Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України.

12. Судова влада в Україні.
12.1 Принцип незалежності судової влади та її гарантії.
12.2 Засади спеціалізації у системі судів
12.3 Конституційний статус судді. Гарантії незалежності суддів. Порядок припинення повноважень суддів та підстави звільнення суддів
12.4 Конституційні засади функціонування судової влади. Конституційні засади судочинства. Принцип незалежності судової влади та її гарантії

13. Правовий захист Конституції.
13.1 Правовий захист Конституції: особливості української моделі
13.2 Поняття та види конституційного контролю.
13.3 Предмет відання та повноваження Конституційного Суду України. Самообмеження юрисдикції Конституційного Суду України та доктрина політичного питання
13.4 Склад і порядок формування Конституційного Суду України. Структура та організація діяльності Конституційного Суду України.
13.5 Суб'єкти та форми звернення до Конституційного Суду України. Конституційна скарга: поняття, критерії прийнятності, особливості розгляду.
13.6 Учасники конституційного провадження
13.7 Особливості юридичної сили рішень Конституційного Суду України з конституційних скарг.


Адміністративне право, адміністративне судочинствоПідтеми виключено з програми:

5.2 Принципи адміністративної процедури - рівність перед законом, доступ до інформації, право на допомогу та представництво, право бути вислуханим, ефективність, оперативність (розумні строки), вмотивованість рішення, ефективний засіб захисту.
5.4 Стадії адміністративної процедури - підготовка справи до розгляду.

Підтеми додано до програми:

5.2 Принципи адміністративної процедури - верховенство права, зокрема законність та юридична визначеність, обґрунтованість та визначеність, безсторонність (неупередженість) адміністративного органу, добросовісність і розсудливість, пропорційність, відкритість, своєчасність і розумний строк, ефективність, презумпція правомірності дій та вимог особи, офіційність, гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні, гарантування ефективних засобів правового захисту).

5.3 До учасників адміністративної процедури. Особа, яка сприяє розгляду справи (свідок, експерт, спеціаліст, перекладач).

5.4 Стадії адміністративної процедур:
 • Початок провадження і підготовка справи до вирішення.
 • Дослідження обставин справи та збирання доказів.
 • Виконання адміністративного акта.


Цивільне правоЗнижено когнітивний рівень - 25 тем

Підвищено когнітивний рівень - 12 теми

Теми, які виключено з програми:

22.2 Припинення зобов'язання належним його виконанням

24.3 Види договорів.

25.4 Права та обов'язки продавця.
25.5 Права та обов'язки покупця.

28.8 Припинення договору довічного утримання (догляду).

29.4 Права та обов'язки сторін за договором найму (оренди).

30.1 Права та обов'язки сторін за договором найму (оренди).
30.4 Права та обов'язки сторін за договором найму (оренди) житла.

32.4 Договір позички: поняття та ознаки.Права та обов'язки сторін за договором підряду.

36.2 Форма договору страхування

37.6 Припинення договору комісії.

38.3 Зміст договору позики.
38.8 Відповідальність сторін за кредитним договором.

40.2 Порядок укладення та форма договору факторингу

42.2 Сторони в договорі про спільну діяльність, їхні права та обов'язки.
42.3 Поняття договору простого товариства.
42.4 Правовий режим спільного майна учасників.
42.5 Припинення договору простого товариства.

43.2 Види недоговірних зобов'язань.

44. Недоговірні зобов'язання з односторонніх правомірних дій. Зобов'язання зі створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Кондикційні зобов'язання.

45. Підстави відповідальності з завдану моральну шкоду. (3.5%)

47.2 Строки для прийняття спадщини. Юридичні наслідки пропущення строку для прийняття спадщини.

Теми, які додано до програми:

7.2 Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.
7.6 Правові наслідки вчинення недійсних правочинів.

8.2 Повноваження представника. Правові наслідки вчинення правочинів з перевищенням повноважень представником.
8.3 Види представництва
8.4 Довіреність: поняття, види, форма
8.5 Припинення представництва за довіреністю.
8.6 Підстави припинення права власності: загальна характеристика

12.4 Відмова від права власності. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати. Реквізиція. Конфіскація

14.1 Засади захисту права власності
14.2 Віндикаційний позов

17.10 Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав, строки їх чинності.

18. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
18.1 Поняття та ознаки винаходу, корисної моделі, промислового зразка.
18.3 Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
18.4 Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Строк їх чинності.
18.5 Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

19. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування, торговельну марку

34. Окремі види договору підряду.

38.7 Істотні умови кредитного договору. Предмет і строк кредитного договору. Розмір і порядок сплати процентів.

45.8 Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду
45.9 Підстави відповідальності з завдану моральну шкоду.

Цивільний процес


Знижено когнітивний рівень - 13 тем

Теми, які додано до програми:
2.3 Принципи. Відкритість інформації щодо справи. Пропорційність у цивільному судочинстві;

3.2 Порядок вирішення заявленого відводу (самовідводу)

8.1 Належність, допустимість, достовірність, достатність доказів.

8.3 Витребування доказів

16.4 Приєднання до апеляційної скарги
16.12 Приєднання до касаційної скарги

19.3 Звернення суду України із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної державиКримінальне право

Кримінальне право (загальна частина)

Когнітивний рівень не змінювався.

До програми не додано жодної теми, лише підтему:


12.1 Розмежування з іншими кримінальними правопорушеннями, що вчиняються з використанням повноважень за займаною посадою: службового становища, влади, повноважень та вчиняються службовою особою і особою, яка не є службовою.


Тем виключено з програми

1.2 Основні різновиди диспозицій статей Особливої частини КК України. Основні різновиди санкцій статей Особливої частини КК України

1.4. Особливості регламентації за кримінальним правом України видачі / невидачі, передачі осіб, що вчинили злочин поза межами України, перейняття кримінального провадження, виконання вироку іноземного суду чи міжнародної судової установи

2. Поняття та ознаки кримінального правопорушення за кримінальним правом України. Класифікація злочинів за ступенем їх тяжкості в КК України.
2.1 Поняття злочину (злочинного діяння, кримінального правопорушення) у кримінальному праві. Поняття та ознаки злочину за КК України. Малозначність діяння та її юридичне значення за КК України. Відмінність злочин від інших правопорушень.
2.2 Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у КК України. Особливості об'єктів такої класифікації, її формальні критерії (підстави). Види (категорії) злочинів за ступенем їх тяжкості, передбачені КК України. Поділ злочинів за ступенем їх тяжкості на окремі види (категорії), формальні критерії такого поділу.

3. Склад злочину як явище в кримінальному праві: загальні положення.
3.1 Склад злочину як нормативна юридична конструкція в кримінальному праві; склад злочину як теоретична юридична конструкція; фактичний склад злочину. Основні структурні та змістовні характеристики складу злочину як нормативно-теоретичної юридичної конструкції. Елементи складу злочину. Ознаки складу злочину.
3.2 Класифікація складів злочину в теорії кримінального права. Окремі підстави (критерії) класифікації, особливості її об'єктів. Види складів злочину за ступенем суспільної небезпеки. Види складів злочину за способом описання в статті (частині статті) Особливої частини КК України.

4. Основи кваліфікації злочину.
4.1 Поняття кваліфікації (правової кваліфікації) злочину. Кваліфікація злочину як основний різновид кримінально-правової кваліфікації.
4.2 Форми кваліфікації злочину. Формула кваліфікації злочину та основні правила її складання. Юридичне формулювання обвинувачення та основні правила його складання.

14. Кримінальна відповідальність: загальні питання
14.1 Поняття кримінальної відповідальності. Види кримінальної відповідальності в теорії кримінального права. Підстава (підстави) ретроспективної кримінальної відповідальності в правовій системі України.
14.2 Форми ретроспективної кримінальної відповідальності. Особливості регламентації окремих форм ретроспективної кримінальної відповідальності в кримінальному праві України.

20. Обмежувальні заходи.
20.1 Поняття та юридична природа обмежувальних заходів у кримінальному праві. Умови та підстави застосування обмежувальних заходів за КК України.
20.2 Види обмежувальних заходів, передбачені КК України. Строки застосування обмежувальних заходів, передбачені КК України


Кримінальне право (особлива частина)Теми виключені з програми:

6. Злочини у сфері господарської діяльності.
6.1 Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину. Контрабанда: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину, співвідношення з іншими видами злочинів. Протидія законній господарській діяльності: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину, відмежування від вимагання та примушування до виконання (невиконання) цивільно-правових зобов'язань. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину, співвідношення з іншими видами злочинів. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів): об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину, відмежування від суміжних злочинів; особливості спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності. Шахрайство з фінансовими ресурсами: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину, співвідношення з іншими видами злочинів. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину, співвідношення з розголошенням комерційної або банківської таємниці".

13. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
13.1 Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину. Порушення законів та звичаїв війни: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину. Геноцид: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину.

Виключено підтеми:

1.1 Норми, що визначають зміст окремих ознак певних видів злочинів або окремих їх різновидів.

4.1
Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача: окремі різновиди злочину, особливості їх об'єктивних та суб'єктивних ознак.

7.1 Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань: об'єктивні та суб'єктивні ознаки складів злочину, особливості спеціального виду звільнення від кримінальної відповідальності.


Окрім того, зміни:

1) "злочини" замінено "кримінальними правопорушеннями";

2) "особливості складів злочинів" замінили "ознаками основного та кваліфікованих складів злочинів"

Кримінальний процес

Знижено когнітивний рівень - 6 тем

Підвищено когнітивний рівень - 0 тем

Теми, які виключено з програми:Виключено наступні пункти у розділі 2

2. Засади кримінального провадження.
2.1 Поняття та система засад кримінального провадження.
2.2 Загально-юридичні засади, їх нормативний зміст.
2.3 Загально-процесуальні засади, їх нормативний зміст.
2.4 Кримінальні процесуальні (або галузеві) засади, їх нормативний зміст.


Повністю виключено розділ 16.

16 Провадження за нововиявленими або виключними обставинами
16.1 Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами.
16.2 Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та вимоги до неї.
16.3 Порядок та строки подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.
16.4 Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами.
16.5 Судові рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами.


Повністю виключено розділ 18.

18 Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.
18.1 Загальні засади міжнародного співробітництва.
18.2 Міжнародна юридична допомога при проведенні процесуальних дій.
18.3 Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція).
18.4 Кримінальне провадження у порядку перейняття.
18.5 Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.


Міжнародне публічне право


Знижено когнітивний рівень - 4

Підвищено когнітивний рівень - 1

Збільшено відсоткове співвідношення - 8 темТем виключено з програми:

1.4 Значення Вестфальського миру 1648 р. для становлення і розвитку міжнародного публічного права

3. Система та структура міжнародного публічного права
3.1 Поняття системи та структури міжнародного публічного права
3.2 Поняття, критерії відокремлення та види галузей міжнародного публічного права

4.5 Концепція "м'якого права" у міжнародному публічному праві

6.6 Допоміжні засоби для визначення норм міжнародного публічного права

7. Міжнародний правотворчий процес та реалізація норм міжнародного публічного права
7.1 Сутність, принципи та суб'єкти міжнародного правотворчого процесу
7.2 Поняття, форми, способи та механізм реалізації норм міжнародного публічного права

8.4 Міжнародна правосуб'єктність міжнародних міжурядових організацій
8.5 Питання міжнародної правосуб'єктності фізичних осіб

9. Визнання у міжнародному публічному праві

9.1 Поняття та правова природа визнання
9.2 Форми, типи та засоби визнання
9.3 Визнання нових держав та урядів
9.4 Інші види визнання у міжнародному публічному праві

24.3. Інституційний механізм міжнародного екологічного права
23.5 Вирішення міжнародних економічних спорів. Вашингтонська конвенція про врегулювання інвестиційних спорів між державами та фізичними або юридичними особами інших держав 1965 р. Сеульська конвенція 1985 р. про заснування Багатостороннього агентства з гарантій інвестиційТеми, які додано до програми:

3.2 Види норм міжнародного публічного права та їх класифікація

5.6 «М'яке» міжнародне право

6.4 Види і форми визнання
6.5 Визнання нових держав та урядів

Міжнародний захист права людини

Когнітивний рівень залишився без змін

Відсоткове співвідношення залишилось без змін

Справи виключені з програми:


3.3 Справа "Бурмин та інші проти України" №№ 46852/13, 47786/13, 54125/13, рішення Великої палати 2017 р.; справа "Бочан проти України № 2" 2015 р.

5.3 Справа "Лопеш де Соуза Фернандеш проти Португалії" (Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal), № 56080/13, рішення Великої палати 2017 р.)

6.3 Справа "Сорінг проти Сполученого Королівства" (Soering v. United Kingdom), № 14038/88, 1989 р.; справа "Гефген проти Німеччини" (Gafgen v. Germany), № 22978/05, рішення Великої палати 2010 р.; "Каверзін проти України", № 23893/03, 2012 р.

7.3 Справа "Остін та інші проти Сполученого Королівства" (Austin and Others v. United Kingdom) № 39692/09, рішення Великої палати 2012 р.)

8.3 Справа "Денісов проти України", № 76639/11, рішення Великої палати 2018 р.)

8.6 Справа "Барбулеску проти Румунії" (Barbulescu v. Romania), № 61496/08, рішення Великої палати 2017 р.)

9.3 Справа "С. А. С. проти Франції" (S.A.S. v. France), № 43835/11, рішення Великої палати 2014 р.; справа "Евейда та інші проти Сполученого Королівства" (Eweida and Others v. United Kingdom), № 48420/10, 59842/10, 51671/10, 36516/10, 2013 р.)

10.3 Справа "Угорський Гельсінський Комітет проти Угорщини" (Magyar Helsinki Bizottsag v. Hungary), № 18030/11, рішення Великої палати 2016 р.; справа "Аксель Шпрінгер АГ проти Німеччини" (Axel Springer AG v. Germany), № 39954/08, рішення Великої палати 2012 р.)

11.3 Справа "Букта та інші проти Угорщини" (Bukta and Others v. Hungary), № 25691/04, 2007 р.; справа "Баранкевич проти Росії" (Barankevich v. Russia), № 10519/03, 2007 р.)

12.3 Справа "Фонд "Батьківська турбота"" проти України", № 5876/15, 2018 р.)


Справи додані до програми:

6.3 Справа «Каверзін проти України», № 23893/03, 2012 р.

10.3 Справа «Швидка проти України», № 17888/12, 2014


Роман Радейко