Затверджена програма ЄДКІ за за спеціальностями "ПРАВО" і "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО"

11 жовтня 2021 р. на оприлюднено затверджену наказом МОН України № 1076 від 08 жотня 2021 р. програму ЄДКІ за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», на другому (магістерському) рівні вищої освіти (далі - ЄДКІ) є обов'язковим компонентом атестації здобувачів вищої освіти за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право».

Метою ЄДКІ є оцінювання рівня засвоєних здобувачем вищої освіти спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, визначених стандартами вищої освіти та достатніх для ефективного виконання професійної діяльності за обраною спеціальністю.

Для успішного складання ЄДКІ майбутній магістр права має володіти компетентностями, які формуються під час вивчення комплексу дисциплін загальної підготовки, професійної підготовки та вибіркових дисциплін, упродовж всього нормативного терміну (освітньо-професійна програма

90 кредитів ЄКТС, освітньо-наукова програма - 120 кредитів ЄКТС) у закладі вищої освіти. Учасник іспиту має мати достатній рівень знань, умінь та компетенцій, що передбачені стандартом вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Право», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2020 року No 1053.

Програма ЄДКІ містить перелік різноманітних розділів/тем, що стосуються професійної діяльності магістра права. Для кожного змістового розділу/теми зазначено найвищий когнітивний рівень, на якому має бути засвоєно відповідний розділ та тему. Також вказано тематичні пропорції в розділах у вигляді відсотку питомої ваги.
Екзаменаційна робота складається з фабул (описів фактичних обставин ситуації).

До кожної фабули наводяться не більше 12 тестових завдань (запитань) за типами:

Типи тестових завдань:
  1. завдання, що мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний;
  2. завдання, що мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні;
  3. завдання, що потребують визначення послідовності / пріоритетності;
  4. завдання, що потребують визначення відповідності.
Відповідь на кожне з запитань оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал. якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

Загальна кількість тестових завдань (запитань) - 120.

На виконання роботи відведено 180 хвилин.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати надавши правильні відповіді на всі запитання - 120 тестових бали.
Роман Радейко