Блог Романа Радейка. Корисні фішки та цифрові інструменти для юристів.

Розбір демонстраційного тесту ЄДКІ. Частина 1

ЄФВВ/ЄВІ/ЄДКІ
Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) — важливий етап у професійному зростанні кожного юриста. Від його результатів залежить отримання вищої освіти магістерського рівня за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право». Для підготовки до іспиту з'являються демонстраційні тести, які дають можливість зрозуміти структуру завдань та набратися досвіду до справжнього екзамену.

Сьогодні здійснив детальний розбір демонстраційного тесту ЄДКІ, звернув увагу на особливості завдань, правильні та неправильні відповіді.
Ситуаційна задача (А1)

Державна служба України з питань праці (далі – Держпраці) та Державна податкова служба України провели спільну перевірку стосовно дотримання законодавства про працю і зайнятість населення роботодавцями, які мають дозвіл на застосування праці іноземних громадян та осіб без громадянства (далі – іноземні працівники), у ТОВ А., що знаходиться у сільській місцевості та яке належить іноземному громадянину С. У результаті перевірки дотримання податкового законодавства прийнято податкове повідомлення-рішення про сплату податкового зобов’язання на суму 700 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У процесі контрольних заходів також перевірялися відповідність оплати праці вказаних категорій осіб встановленому законодавством розміру, своєчасність її виплати, і сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Підставою для таких перевірок стали результати моніторингу сплати роботодавцями заробітної плати іноземним працівникам і звернення зі скаргою іноземного працівника Б. до Держпраці щодо затримок з оплатою праці. Одночасно працівником Б. було подано заяву до суду про відшкодування йому моральної шкоди. За результатами перевірки з’ясувалося, що на ТОВ А. працювали іноземці як за дозволами, так і без таких. Більш ніж у 70% від загальної кількості осіб, на яких були видані дозволи, відомості про сплату заробітної плати були відсутні. На ТОВ А. також були виявлені порушення державного регулювання оплати праці, її організації та структури. Заходи контролю мали на меті забезпечити дотримання прав і соціальних гарантій працюючих в Україні іноземних громадян, гарантованих міжнародними актами України. Власнику ТОВ А. іноземному громадянину С. вручено підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Після оприлюднення результатів перевірки працівники ТОВ А. вирішили провести 20 червня 2021 р. мітинг проти податкових перевірок. Про це було 17 червня 2021р. повідомлено виконавчий комітет сільської ради, який 19 червня заборонив його проведення з огляду на велику ймовірність провокацій під час мітингу.

1) Порушення яких норм міжнародних актів, де стороною виступає Україна, були виявлені під час перевірки на ТОВ А.?

а) Європейської конвенції про здійснення прав дітей (1996 р.).
б) Європейської соціальної хартії (переглянутої) (1996 р.).
в) Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами (2014 р.).
г) Мінської угоди (08.12.1991р.) між Білоруссю, Україною, Росією та Алма-Атинської декларації (21.12. 1991 р.).

Аналіз питання:

У фабулі зазначено, що заходи контролю мали на меті забезпечити дотримання прав і соціальних гарантій працюючих в Україні іноземних громадян, гарантованих міжнародними актами.

Щодо варіантів відповідей:

а) Європейська конвенція про здійснення прав дітей (1996 р.) - ця конвенція стосується прав дітей, і з тексту не випливає, що були порушені права дітей в контексті роботи на ТОВ А.

б) Європейська соціальна хартія (переглянута) (1996 р.) - ця хартія стосується прав на працю, умов праці, соціального захисту тощо. З фабули зрозуміло на основі ключових слів("перевірку стосовно дотримання законодавства про працю і зайнятість населення", "сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "дотримання прав і соціальних гарантій працюючих в Україні іноземних громадян"), що були порушені соціальні та трудові права працівників, отже, цей варіант може бути правильним.

в) Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами (2014 р.) - хоча ця угода стосується ряду питань, включаючи економічні та соціальні, в тексті немає прямого зв'язку з порушеннями на ТОВ А.

г) Мінська угода (08.12.1991р.) між Білоруссю, Україною, Росією та Алма-Атинська декларація (21.12. 1991 р.) - ці документи стосуються розпаду СРСР і незалежності колишніх республік. Вони не мають відношення до прав працівників або соціальних гарантій.

Таким чином, правильна відповідь:

б) Європейська соціальна хартія (переглянута) (1996 р.).

Ця хартія встановлює основні соціальні та економічні права, і з фабули видно, що порушення, виявлені на ТОВ А., стосуються прав, визначених цією хартією.

2) На підставі яких трьох документів здійснюється організація оплати праці на ТОВ А.?

а) Правил внутрішнього трудового розпорядку.
б) Графіка відпусток.
в) Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
г) Генеральної угоди на національному рівні.
ґ) Наказів, розпоряджень роботодавця.
д) Галузевих угод.
е) Трудових договорів.

Правильні варіанти:

г) Генеральної угоди на національному рівні. Генеральна угода на національному рівні зазвичай встановлює основні принципи та стандарти з оплати праці, які роботодавці повинні дотримуватися. Оскільки перевірка була проведена з метою перевірки дотримання прав і соціальних гарантій працюючих в Україні іноземних громадян, гарантованих міжнародними актами України, Генеральна угода може бути одним із важливих документів у цьому контексті.

д) Галузевих угод. Галузеві угоди регулюють умови оплати праці в конкретних галузях економіки. Оскільки ТОВ А. належить до певної галузі діяльності, такі угоди можуть визначати основні принципи та стандарти оплати праці для працівників цього підприємства.

е) Трудових договорів. Трудовий договір - це основний документ, що регулює відносини між роботодавцем та працівником. Він визначає умови оплати праці, графік роботи, права та обов'язки обох сторін. Таким чином, організація оплати праці на ТОВ А. здійснюється також на підставі трудових договорів.

Неправильні варіанти:

а) Правил внутрішнього трудового розпорядку. Ці правила, хоч і регулюють поведінку працівників на робочому місці, не зазвичай зосереджені на питаннях оплати праці.

б) Графіка відпусток. Цей документ стосується лише планування відпусток працівників і не має прямого відношення до оплати праці.

в) Положення про навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Це положення стосується безпеки та охорони праці, а не умов оплати праці.

ґ) Наказів, розпоряджень роботодавця. Хоча через накази та розпорядження роботодавця можуть здійснюватися певні регулювання стосовно оплати праці (наприклад, встановлення премій або штрафів), вони не є основними документами для організації оплати праці на постійній основі.

3) Яким трьом із перелічених нижче категорій іноземців та осіб без громадянства не потрібен дозвіл на працевлаштування в ТОВ А.?

а) Іноземні ІТ-професіонали.
б) Іноземці та особи без громадянства, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну.
в) Іноземні працівники творчих професій.
г) Іноземні високооплачувані професіонали.
ґ) Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні.
д) Відряджені іноземні працівники.
е) Працівники іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку.

За умовами вказаної фабули, нам не надано прямої інформації про категорії іноземців, яким не потрібен дозвіл на працевлаштування в ТОВ. Відповіді на дане питання передбачені у ч. 6 ст. 42 ЗУ “Про зайнятість населення”. Зазвичай існують певні винятки з обов'язку отримання дозволу на працевлаштування для певних категорій іноземців.

Правильні варіанти:

б) Іноземці та особи без громадянства, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну. Зазвичай таким особам не потрібен дозвіл на працевлаштування, оскільки вони мають статус, який надає їм права, близькі до прав громадян.

ґ) Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні. Особи, які мають дозвіл на постійне проживання в Україні, зазвичай можуть працевлаштовуватися без додаткового дозволу на роботу.

е) Працівники іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку. Ці працівники зазвичай працюють на підставі міжнародних угод або специфічних законів та не потребують національного дозволу на працевлаштування.

Неправильні варіанти:

а) Іноземні ІТ-професіонали. Хоча в Україні існують спрощені умови працевлаштування ІТ-спеціалістів, це не означає, що вони автоматично звільнені від необхідності отримання дозволу.

в) Іноземні працівники творчих професій. У фабулі немає інформації, що б індикувало на специфічні умови для цієї категорії осіб.

г) Іноземні високооплачувані професіонали. Незважаючи на те, що деякі країни мають специфічні умови для таких професіоналів, у фабулі немає інформації, щоб вказувала на такий статус в Україні.

д) Відряджені іноземні працівники. Фабула не надає деталей стосовно цієї категорії, тому не можна стверджувати, що вони автоматично звільнені від отримання дозволу.

4) В якому порядку розглядатиметься справа щодо ТОВ А. у разі оскарження податкового повідомлення-рішення в адміністративному суді?

а) Письмового провадження.
б) Спрощеного провадження.
в) Загального позовного провадження .
г) Скороченого позовного провадження.

Аналіз фабули:

1. Держпраці та Державна податкова служба України провели спільну перевірку ТОВ А.
2. В результаті перевірки прийнято податкове повідомлення-рішення про сплату податкового зобов’язання.
3. Працівник Б. звернувся із скаргою до Держпраці та подав заяву до суду про відшкодування моральної шкоди.
4. Власнику ТОВ А. вручено підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Аналіз текстового завдання:

Запитання стосується порядку розгляду справи щодо ТОВ А. у разі оскарження податкового повідомлення-рішення в адміністративному суді.

Пояснення відповідей:

а) Письмового провадження - це коли справа розглядається судом на підставі письмових матеріалів, без особистого відвідування сторонами засідань суду п.10 ч. 1. ст. 4 КАСУ). Але оскарження податкового повідомлення-рішення – це складна справа, яка може вимагати більш глибокого розгляду.

б) Спрощеного провадження - це коли справа розглядається за спрощеною процедурою, зазвичай в справах меншої складності (ст. 12 КАСУ).

в) Загального позовного провадження - це стандартний порядок розгляду справ в судах, який включає в себе всі етапи судового розгляду. Враховуючи п. 4.4 ст. 12 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ), справи, що стосуються оскарження рішень органів влади на підставі яких може бути пред'явлена вимога про стягнення грошових коштів у сумі, що перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, слід розглядати виключно в порядку загального позовного провадження. В конкретному випадку мова йде про 700 розмірів прожиткового мінімуму.

г) Скороченого позовного провадження - це коли деякі етапи судового розгляду можуть бути пропущені або спрощені.

5) Яку сферу оплати праці іноземців, які працюють на ТОВ А., не охоплює державне регулювання?

а) Встановлення розміру мінімальної заробітної плати.
б) Установлення державних норм і гарантій у сфері оплати праці.
в) Установлення конкретних розмірів тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок працівникам.
г) Установлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету.

Для вирішення завдання необхідно зрозуміти, яка з наведених сфер оплати праці іноземців на ТОВ А. не згадана в контексті державного регулювання в зазначеній вами фабулі.Згідно наданого тексту, на ТОВ А. були виявлені порушення державного регулювання оплати праці, її організації та структури.

Тепер розглянемо варіанти відповідей:

а) Встановлення розміру мінімальної заробітної плати. - В тексті є згадка про "відповідність оплати праці вказаних категорій осіб встановленому законодавством розміру", тому ця сфера охоплена державним регулюванням.

б) Установлення державних норм і гарантій у сфері оплати праці. - З тексту видно, що є державне регулювання, яке визначає норми і гарантії у сфері оплати праці.

в) Установлення конкретних розмірів тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок працівникам. - Цього пункту немає у фабулі, тому можемо вважати цей пункт правильним.

г) Установлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету. - Також є згадка в тексті про державне регулювання оплати праці.

Тому правильна відповідь:

в) Установлення конкретних розмірів тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок працівникам.

Відповіді а), б) та г) неправильні, оскільки в тексті є підтвердження державного регулювання цих аспектів оплати праці.

6. Установіть відповідність між елементами структури заробітної плати та конкретними виплатами, які здійснювались на ТОВ А.

1. Основна заробітна плата.

2. Додаткова заробітна плата.

3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

а) Допомога по тимчасовій непрацездатності.

б) Доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт.

в) Оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення.

г) Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами).

Давайте розглянемо відповідності між елементами структури заробітної плати та конкретними виплатами на ТОВ А., зазначеними у запитанні.

Основна заробітна плата - це плата, яку працівник отримує за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці.

Відповідна виплата з переліку:

  • г) Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами).

Додаткова заробітна плата - це додаткові виплати, які здійснюються працівникові за певні умови роботи чи особливості виконання обов'язків.

Відповідна виплата з переліку:

  • б) Доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати - це додаткові виплати, які здійснюються з метою заохочення та компенсації працівникові за певні умови або витрати.

Відповідна виплата з переліку:

  • в) Оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення.

Тепер розглянемо невірні відповідності:

а) Допомога по тимчасовій непрацездатності - це виплата, яка не входить в жодну з наведених вами категорій. Це покриття втрати доходу під час непрацездатності.

Отже, правильні відповіді:

1-Г, 2-б, 3-в.

Демонстраційний тест ЄДКІ — чудова можливість поглибити свої знання та навички, а також підготуватися до справжнього іспиту. Рекомендуємо використовувати цей матеріал для підготовки та бажаємо успіхів на екзамені!

Використовуйте цей розбір як джерело інформації та натхнення при підготовці до ЄДКІ. Нехай знання буде з вами!